MeLLANGE Logo Leonardo logo

Projecte MeLLANGE

Pròxims esdeveniments:

  • Workshop sobre aprenentatge a distància, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 16-18 de juliol de 2006.
  • Trobada membres MeLLANGE, Universitat de Bolonya a Forlí, 20-21 d'octubre de 2006.

Objectius

Aquí podeu trobar una presentació en PowerPoint sobre MeLLANGE.

L'objectiu principal de MeLLANGE és adaptar la formació dels traductors i altres professionals de la llengua a les noves necessitats derivades de l'actual procés de globalització. L'impacte de la globalització ha comportat un increment de la comunicació intercultural del qual es deriva la necessitat d'una correcta gestió dels recursos lingüístics interculturals, per a la qual els professionals de la llengua encara no estan preparats. Per aquest motiu, en el mercat laboral s'exigeixen cada vegada més als professionals de la llengua noves habilitats i competències, sobretot en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i den gestió de recursos lingüístics. Diversos estudis demostren que tant la formació inicial com la formació continuada dels professionals de la llengua s'haurà de centrar en entorns d'aprenentatge innovadors, dinàmics i col·laboratius amb la finalitat d'adquirir constantment noves competències orientades al mercat laboral pel que fa a la gestió, la localització i la globalització. MeLLANGE es dirigeix a dos grups:

  • estudiants en una fase de formació inicial que es convertiran en professionals de la llengua.
  • professionals de la llengua actius com per exemple traductors, redactors de textos especialitzats, localizadors, gestors de recursos lingüístics i docents interessats a actualitzar i ampliar les seves competències amb la finalitat de poder competir en els emergents mercats europeus en canvi constant.

MeLLANGE ofeerix a aquests col·lectius la possibilitat d'aprofitar-se de la gran diversitat lingüística i cultural d'Europa, de beneficiar-se de material didàctic real basat en corpus i de personalitzar el seu aprenentatge a través de mòduls especialitzats. Les dades i els materials d'aprenentatge basats en el CAT donaran resposta a la falta de recursos en aquest camp i cobriran el buit que existeix entre la formació i el mercat laboral. Els professionals de la llengua podran gaudir del fet de poder seleccionar els mòduls específics que necessitin.

El primer objectiu de MeLLANGE és crear una metodologia per a la creació en col·laboració de materials d'aprenentatge virtual basats en corpus, tant en el camp de la traducció com en el camp de la gestió de recursos lingüístics i la tecnologia. El segon objectiu és dur aquesta política de formació a nivell europeu mitjançant la coordinació de programes de Màster dintre del marc de la Declaració de Boloña. MeLLANGE dissenyarà un programa de Màster europeu que serà reconegut pels diferents membres i facilitarà la mobilitat dels estudiants i professionals dintre de la Comunitat Europea.

Per a aconseguir aquests objectius, el projecte treballarà en els punts següents i obtindrà els resultats corresponents:

  1. Reutilitzación i adaptació de materials ja existents per a l'ensenyament de la gestió de recursos lingüístics interculturals,com per exemple corpus paral·lels multilingües i corpus d'estudiants de traducció. Aquesta tasca conduirà a la creació de materials d'aprenentatge basats en corpus (para més detalls sobre la tipologia d'errors vegi's la secció sobre anotació d'errors) per a docents de traducció i per a cursos en línia.
  2. Creació de materials d'aprenentatge interactius en línia (cursos): un enfocament nou pel que fa a l'aprenentatge de gestió de recursos lingüístics i traductològics. Tots els membres acadèmics de MeLLANGE ja han començat aquest procés d'adaptació i disposen de materials en línia. Amb vista al projecte, alguns membres ja han posat a disposició nous cursos en línia durant l'any acadèmic 2002-2003. Tanmateix, atès que aquestes habilitats i competències comprenen un gran nombre de possibilitats, és difícil que una sola universitat pugui oferir-ho tot. El mateix cal dir pel que fa a les empreses relacionades amb el camp de la globalització i l'aprenentatge virtual. És per aquest motiu que cal que universitats i socis professionals uneixin les seves forces per a respondre a les necessitats del mercat dintre de l'àmbit de la formació bàsica i continuada.
  3. Ús de les tecnologies d'aprenentatge virtual ja existents i eines per a poder oferir material d'aprenentatge i cursos en línia. En aquest sentit, aquest projecte utilitza una plataforma Plone per al treball col·laboratiu i una plataforma Moodle per al desenvolupament del material d'aprenentatge a distància.

    MeLLANGE©, Copyright 2004-2006, Tots els drets reservats